Show ‘Home’, Sino-Dutch Ceramic Art, Dutch Days South China, 7 – 17 May 2017, Guangzhou/Foshan, China

More pictures